نماینده شورای اسلامی شهر بناب وعضوشورای سازمان

حاج محمد غلامحسین فام