رئیس شورای سازمان وهیات مدیره وشهرداربناب

دکتر فرید پناهی قدیم