تماس با ما

آدرس سازمان : خیابان مطهری سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری بناب

تلفن : ۳۷۷۲۶۹۰۰ –  041  فاکس : ۳۷۷۲۰۰۰۴ ۰۴۱

شناسه ملی سازمان : ۱۴۰۰۰۲۸۴۰۳۰

کد اقتصادی :  411394187855

کد پستی : ۵۵۵۱۹۵۸۷۶۹

پست الکترونیکی : haml-bonab@gmail.gm