آئین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاحیه‌های بعدی آن (شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ک مورخ ۸۸/۳/۲۰)
 
  وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ ت۴۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱- واژه‌ها و اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند: الف- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ب- نظارت عالی: سیاست‌گذاری، پایش نحوه اجرای فرآیند، تعیین مجری و پیگیری اقدامات لازم در راستای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا رسیدن به اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت. ج- خودروی فرسوده: خودرویی که طبق ماده (۴) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ حائز شرایط فرسودگی باشد. د- اسقاط: اعمال تغییرات فیزیکی بر روی خودروی فرسوده، به صورتی که خودرو و قطعات آن غیرقابل استفاده مجدد در چرخه حمل و نقل باشد و مطابق قانون و مقررات شرایط لازم برای ابطال اسناد آن فراهم شود. ه- گواهی اسقاط: برگه‌ای که نشان دهنده اسقاط خودرو در مراکز مجاز است و برابر شرایط مندرج در طرح صادر می‌گردد. و- کمک بلاعوض: وجهی که پس از طی مراحل اسقاط خودرو و تأیید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به صورت بلاعوض به مالکین خودروهای فرسوده پرداخت می‌گردد. ماده ۲- اشخاصی که خودروی آنها تا پایان سال ۱۳۹۰ به سن فرسودگی می‌رسند، می‌توانند از ابتدای سال ۱۳۸۸ برای اسقاط خودرو اقدام نمایند و از مزایای مقرر در این آیین‌نامه بهره‌مند شوند. ماده ۳- دستگاه‌های مربوط در اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به شرح زیر می‌باشد: الف- ستاد به عنوان مرجع نظارت عالی. ب- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول احراز اصالت خودرو در مراکز اسقاط و انتقال داده‌های مرکز شماره‌گذاری به ستاد و ابطال نهایی اسناد و مدارک خودروها پس از اسقاط. ج- خودروسازان و واردکنندگان به عنوان مسئول اسقاط مطابق ماده “۷” این آیین‌نامه. د- مراکز اسقاط به عنوان عامل اجرایی عملیات اسقاط. ماده ۴- برای از رده خارج شدن خودروهای سواری فرسوده شخصی تا پایان سال ۱۳۹۰، کمک بلاعوض با رعایت میزان اعتبارات قابل تخصیص سالیانه و تا سقف مبالغ جدول زیر اعطا می‌گردد.                                                                                            (ارقام به میلیون ریال) شرح                                   سال عرضه برای اسقاط ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ خودروهایی که تا پایان سال ۱۳۸۸ به سن فرسودگی می‌رسند ۱۵ ۱۰ ۵ خودروهایی که در سال ۱۳۸۹ به سن فرسودگی می‌رسند ۱۵ ۱۵ ۱۰ خودروهایی که در سال ۱۳۹۰ به سن فرسودگی می‌رسند ۱۵ ۱۵ ۱۵   تبصره ۱- پرداخت کمک بلاعوض به خودروهای سواری شخصی با سن بیشتر از (۳۵) سال، صرفاً تا پایان سال ۱۳۸۸ صورت می‌پذیرد. تبصره ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات اعطایی در قالب خرید خودرو را صرفاً به متقاضیان طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اختصاص دهد. ماده ۵- برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده عمومی، تا پایان سال ۱۳۹۰، تسهیلات بانکی و کمک بلاعوض با رعایت میزان اعتبارات قابل تخصیص سالیانه و تا سقف مبالغ جدول زیر اعطا می‌گردد.     تاکسی وانت با ظرفیت یک تن و بالاتر ون و وانت با ظرفیت بالاتر از یک تن مینی بوس اتوبوس برون‌شهری کامیون بالای ۱۷ تن و کشنده کمک بلاعوض (میلیون ریال) ۳۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۱۰۰ ۵۰ تسهیلات بانکی (میلیون ریال) (۸۰% قیمت خودرو) ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۲۰۰ ۱۲۰۰ ۶۰۰ دوره بازپرداخت (ماه) ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۷۲ ۸۴ ۸۴     تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است خط اعتباری لازم برای پرداخت تسهیلات مندرج در جدول فوق را تعیین و سهم اعتباری بانک‌های عامل از این تسهیلات را به آنها ابلاغ نماید. تبصره ۲- ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است عملکرد ریالی سالیانه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را به نحوی تنظیم کند که مازاد بر اعتبار قابل تخصیص مربوط مندرج در قانون بودجه سالیانه ایجاد تعهد ننماید. ماده ۶- واردکنندگان خودرو، اجزا، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و سایر اقلام مرتبط با صنایع حمل و نقل در صورت ارائه گواهی اسقاط خودرو (بجز موتورسیکلت) مشروط به عدم استفاده از کمک‌های بلاعوض مندرج در مواد (۴) و (۵)، به ازای هر دستگاه معادل مبالغ کمک بلاعوض یاد شده، از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی واردات اقلام یاد شده برخوردار می‌گردند. ماده ۷- خودروسازان و موتورسیکلت سازان موظفند از ابتدای سال ۱۳۸۸ حداقل معادل سی درصد (۳۰%) تولید ماهانه خود گواهی اسقاط به ستاد تحویل نمایند. تبصره ۱- میزان درصد یاد شده در صورت نیاز هر دو ماه یکبار با اعلام ستاد تغییر می‌یابد. تبصره ۲- خودروسازان موظفند پس از معرفی ستاد نسبت به تحویل خودرو حداکثر ظرف سی روز کاری، اقدام نمایند. ماده ۸- خودروسازان می‌توانند برای پشتوانه اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و به منظور تأمین منابع، نسبت به فروش اوراق مشارکت بر اساس مقررات مربوط اقدام نمایند. ماده ۹- مراحل اسقاط خودروهای فرسوده به ترتیب مراحل زیر انجام می‌شود: الف- مراجعه مالک خودروی فرسوده به همراه خودرو و مدارک به مرکز اسقاط. ب- کنترل و بررسی صحت و اصالت مدارک و تطبیق آنها با خودرو. ج- دریافت مجوز اسقاط از پایگاه اطلاعاتی ستاد. د- اسقاط در حضور مدیر و کارشناس مرکز اسقاط و مالک خودرو، در حد ارکان اسقاط شامل برش ستون و سقف، سوراخ نمودن موتور، از بین بردن شماره­های شاسی، بدنه، موتور و فک پلاک به گونه‌ای که در چرخه حمل و نقل مجدد قابل استفاده نباشد. ه- ثبت اسقاط خودرو توسط مرکز اسقاط در پایگاه اطلاعاتی ستاد. ماده ۱۰- احراز اصالت خودرو و گواهی اسقاط در مراکز اسقاط بنا به تشخیص پلیس، توسط کارشناس رسمی (مقیم) یا کارشناس یا کاردان فنی نیروی انتظامی (مقیم) انجام می‌گیرد. تبصره- در صورت عدم تأیید مدارک در بند “ب” ماده (۸) و یا عدم همخوانی اطلاعات وارد شده با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ستاد، خودروی فرسوده در مرکز اسقاط باقی مانده و کارشناس مرکز اسقاط با همکاری نیر.ی انتظامی موظفند ظرف ده روز نسبت به تعیین تکلیف خودروی مربوط اقدام نمایند. ماده ۱۱- پس از تأیید اسقاط خودرو در پایگاه اطلاعاتی ستاد توسط کارشناس مقیم، گواهی اسقاط خودرو جهت استفاده برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی یا استفاده از تخفیفات گمرکی و سود بازرگانی توسط ستاد صادر و به نیروی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد. ماده ۱۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات خودروهایی را که تا سال ۱۳۹۰ به سن فرسودگی می‌رسند، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۸۸ و همچنین اطلاعات به روز شده را نیز در مراحل انجام طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ستاد تحویل نماید. ماده ۱۳- خودروسازان موظفند هر ماه گزارش تعداد خودروهای تولید شده (فروخته شده به مشتریان داخلی) را همراه با مشخصات خودروهای فرسوده اسقاط شده ما به ازای آن به ستاد ارائه نمایند. ماده ۱۴- نیروی انتظامی موظف است گزارش خودروهای فرسوده اسقاط شده را ماهانه به ستاد ارسال نماید. ماده ۱۵- قیمت لاشه خودروی فرسوده بر اساس نظریه کارشناسی محاسبه و توسط ستاد تعیین می‌گردد. ماده ۱۶- قیمت لاشه خودرو فرسوده برای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به حسابی که به همین منظور برابر مقررات مربوط افتتاح می‌شود واریز و تحت نظارت ستاد هزینه خواهد شد. ماده ۱۷- در هر استان، هیئتی مرکب از نمایندگان معاون امور عمرانی استاندار، سازمان حفاظت محیط زیست استان، پلیس راهور استان و مراکز اسقاط استان تشکیل و به ستاد معرفی می‌شود تا با برگزاری جلسات ماهانه، عملکرد عملیات اسقاط استان را رسیدگی و به ستاد گزارش نماید. ماده ۱۸- کارگروهی مرکب از نمایندگان ستاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس راهور ناجا، وزارت صنایع و معادن یا نماینده خودروسازان و مراکز اسقاط در ستاد تشکیل و عملکرد ماهانه استان‌ها  را بررسی و رسیدگی می‌نمایند. ماده ۱۹- این آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجراست.   این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.