شورای ترافیک شهرستانها
هیئت وزیران، وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و دبیرخانه آن و همچنین نحوه همکاری آن با شورای عالی
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شوراهای هماهنگی ترافیک استانها را مشخص کرد .
هیئت وزیران، وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و دبیرخانه آن و همچنین نحوه همکاری آن با شورای عالی
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شوراهای هماهنگی ترافیک استانها را مشخص کرد . ۰۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ///۳/ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۲
ماده ) ۴ »۳« کشور و شورای عالی استانها و به استناد تبصره ) قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی
۳ )تعیین وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و دبیرخانه آن و / هماهنگی ترافیک شهرهای کشور  مصوب ۱۱
همچنین نحوه همکاری آن با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شوراهای هماهنگی ترافیک استانها(
ماده ) ۴( قانون یادشده را به تصویب رساند »۳« آیین نامه اجرایی تبصره . بر اساس این مصوبه، وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان شامل اجرای مصوبات شورای استان در سطح
شهرستان، اجرای خط مشی ها و سیاست های هماهنگی ترافیک درون شهری در سطح شهرستان براساس اهداف و
سیاستهای ملی، منطقه ای و مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای
کشور، هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور شهرهای شهرستان براساس مصوبات
شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شرایط منطقه ای و محلی به
منظور افزایش بهره وری فعالیت ها، تأیید برگزاری سمینارها و تشکیل نمایشگاه های لازم در زمینه حمل و نقل و
ترافیک درون شهری در سطح شهرستان و ارایه گزارش ماهانه و سالانه وضعیت ترافیکی شهرستان به شورای
هماهنگی ترافیک استان می شود . همچنین دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان وظایفی چون؛ تنظیم دستورجلسات،امور دبیرخانه ای از قبیل
مکاتبات و ارسال و مراسلات نامه ها و نظایر آن، ارایه گزارش جلسات و تنظیم، ثبت و ضبط صورت جلسات، ثبت،
نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای شهرستان به دستگاه های ذیربط با امضای رئیس شورای شهرستان، گردآوری آمار
و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهرهای شهرستان، نظارت بر حُسن اجرای مصوبات شورای
شهرستان، بررسی و ارزیابی طرح ها و برنامه های ترافیکی ارسالی به دبیرخانه برای ارایه گزارش به شورای
شهرستان و ارایه گزارش ماهانه و سالانه وضعیت ترافیکی شهرستان به شورای شهرستان را بر عهده دارد . بر اساس این مصوبه، دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در فرمانداری هر شهرستان مستقر و دبیر شورا
معاون عمرانی فرمانداری هر شهرستان می باشد . همچنین دبیر شورای هماهنگی ترافیک شهرستان، ریاست جلسات کارگروه های فرعی را که برای فراهم آوردن زمینه
اجرای مصوبات شورای شهرستان تشکیل می شود، برعهده دارد و تمام مکاتبات دبیرخانه به استثنای ابلاغ مصوبات
شورای شهرستان با امضای وی انجام می شود . بر اساس این آیین نامه، پیشنهاد اصلاح هندسی معابر، تعریض، کم کردن عرض معابر، جابجایی معابر و ایجاد معابر
جدید و یا حذف معابر پس از اتخاذ تصمیم در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و تایید شورای هماهنگی ترافیک
استان در صورت وجود هرگونه مغایرت با طرح های هادی و تفصیلی مصوب کمیسیون ماده) ۵( قانون تاسیس شورای
۳ در استان و یا کارگروه مربوط شورای برنامه ریزی و توسعه استان / عالی شهرسازی و معماری ایران  مصوب ۵۳
با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط ارایه می شود .